דף ראשיאודות זהבית +מטרות זהבית +איתור זכויות Onlineמדריך למשתמשפורטל נכי צה"לתקנון זהבית+צור קשר
תקנון זהבית+

תקנון האתר

מבוא

הגלישה באתר  ZEHAVIT.NET (להלן: “זהבית+”  ) כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר. השימוש בשירותים מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם, ללא כל שינוי, שאם לא כן לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם. התקנון נכתב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ובשביל רצף כתיבה, אך יש לקראם כאילו נכתבו גם בלשון נקבה. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או לפרשנותו. כל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

מדיניות שליחת עלון / ידיעון המידע למשתמשים בשרותי האתר

כל גולש: נכה צה"ל ו/או נותן שירות ו/או נותן הטבה ו/או עובד ארגון נכי צה"ל ו/או עובד משרד הביטחון ו/או עובד אגף השיקום ו/או מעניק שירותים לאגף השיקום ו/או אחר, המשתמש בשרותי האתר מצהיר כי הוא מסכים ויודע כי נרשם לקבלת עלון / ידיעון המידע של האתר ו/או ידיעון פורטל נכי צה"ל. הפסקת קבלת העלון / ידיעון מתאפשרת לכל אחד, אופן ההסרה מפורט בתחתית מייל עלון / ידיעון המידע הספציפי.

העדר אחריות

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת למרות שאתר זהבית+ עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו.

השימוש באתר זהבית+ ניתנת כשירות לאדם בלבד ואינו מהווה ייעוץ או מצג מכל סוג שהוא. מערכת חיפוש זכויות והטבות און ליין באתר זהבית+ הינה מערכת ניסיונית, שבשלב זה אינה כוללת את כל הוראות אגף השיקום שפורסמו ברבים, וחסרה כלל את הוראות אגף השיקום שטרם פורסמו ברבים. כמו כן תיתכנה שגיאות בתוצאות או בהצגתם. המערכת מציגה את הזכויות הנובעות מלשונן של הוראות אגף השיקום, ואינה כוללת את  הפרשנות המשפטית שניתנה להוראה זו בבתי המשפט השונים. בעצם השימוש במערכת הנני מאשר כי הבנתי מגבלות אלו וכי אין לי ולא תהיינה לי כל טענות כנגד ו/או דרישות כלפי הפורטל ו/או מנהליו ו/או עורכיו.

אתר זהבית+ אינו נושא באחריות לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם של הנתונים ו/או תוצאות החיפוש וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו”ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגלל כל תוצאה או תוכן אחר כלשהו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

אתר זהבית+ הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זהבית+ בלעדי.

במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ”ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר זהבית+ מראש ובכתב.

אין להעתיק, לסרוק, לאסוף, להשתמש בתוכן האתר בכלל ובתוכן בפרט ללא אישור בכתב מהנהלת האתר. משתמש אשר יפר סעיף זה צפוי לתביעה משפטית. חל איסור הרצת רובוטים \ מנגנונים אוטומטיים למשיכת מידע מאתר האינטרנט, הפרת סעיף זה לתקנון תגרור תשלום מוסכם של 20,000 ש”ח לכל משיכת מידע שהיא שתווסף לכל פיצוי מוסכם בגין העתקה \ איסוף והצגת משרות ללא אישור כתוב ממנהל אתר זהבית+. 

במידה ויגרם נזק כלשהוא בתהליך משיכת המידע האוטומטי, כל הוצאות תיקון הנזקים יחולו על מפר הסעיף. חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות אתר זהבית+ לצורך קידום, שיווק או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח מכל סוג שהוא. בכל צורה ואופן ובכלל זה, אך לא רק, שליחת חומר פרסומי, איסוף פרטים שימוש בהם וכד’

תמיכה

השירותים באתר זהבית+ אינם כוללים תמיכה טכנית. צוות אתר זהבית+ ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.

סמכות השיפוט

מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידונו בבימ”ש המוסמך לדון בהם במחוז תל אביב, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור.

אתה מוותר בזאת וויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך. האתר מנוהל על ידי פורטל נכי צה"ל, ניתן ליצור קשר דרך פורטל נכי צה"ל http://www.pnz.co.il/

 

כל הזכויות שמורות © פורטל נכי צה"ל - זהבית+ 2005 פורטל נכי צה"ל

גיליתם הוראה לא מעודכנת? דווחו לנו